Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Zorg in natura (ZIN)

Zorg waarop iemand aanspraak maakt volgens de AWBZ of Zorgverzekeringswet (Zvw) en die wordt geleverd door een erkende zorgaanbieder, bijvoorbeeld een thuiszorginstelling. AWBZ-zorg kan ook via een PGB worden verstrekt, zorg via de Zorgverzekeringswet ook via een restitutiepolis.

Zorgcoördinator

Personen die namens zorgaanbieders de professionele hulp tussen de intramurale, semimurale en ambulante zorg coördineren zonder deze hulp direct zelf ten uitvoer te brengen, en een goede afstemming proberen te bewerkstelligen van de juiste hoeveelheid gewenste zorg voor een cliënt.

Zorgdossier

Dossier waarin centraal informatie en afspraken over verpleging en verzorging van de patiënt/cliënt worden vastgelegd. Kan door alle betrokken zorgverleners worden geraadpleegd en aangevuld.

Zorgfunctie

Samenhangend geheel van taken en activiteiten dat gericht is op het voldoen aan (een deel van) de individuele zorgvragen. Vanuit de AWBZ kan aanspraak gemaakt worden op de zorgfuncties: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling. Indicatiestelling voor deze functies wordt uitgevoerd door het CIZ.

Zorgkantoor

Verantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op AWBZ-gefinancierde zorg en voor toekenning van het persoonsgebonden budget. Taken zijn het contracteren van zorginstellingen, innen van eigen bijdragen van verzekerden en deelnemen aan overleg (onder meer met zorggebruikers en zorgaanbieders) over het gewenste zorgaanbod in de regio. Is betrokken bij afspraken over indicatiestelling, zorgtoewijzing en oplossingen voor wachtlijsten. Per regio wordt één zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor.

Zorgloket

Plek waar mensen terecht kunnen met alle vragen over wonen, zorg en welzijn, zowel telefonisch als fysiek (dichtbij in de buurt). Ook woonzorgloket genoemd.

Zorgplan

Schriftelijke vastlegging van gestelde doelen, verwachte tijdsduur, te verrichten taken, tijdstip van zorgverlening, omvang van de hulp, in te zetten deskundigheid, tijdstip van evaluatie plus zorgverleners van andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Betreft het regelen van zorg voor individuen.

Zorgvisie

Uitleg van een zorginstelling over ideeën, normen en waarden die als uitgangspunt bij de zorgverlening worden gehanteerd.

Zorgvraag

Door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte.

Zorgwoningen

Aanleunwoningen: ouderenwoningen die in de directe omgeving van een verzorgingshuis zijn gesitueerd, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. En inleunwoningen: zelfstandige woningen voor ouderen in een verzorgingshuis, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

topafbeelding