Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Wachtlijstbegeleiding

Informatieverstrekking door een zorginstelling over de wachttijd voor een plaats in de instelling en over voorlopige hulp thuis zolang er nog geen plaats is.

Wachtlijstbemiddeling

Bemiddeling door zorgverzekeraar en zorgkantoor bij het vinden van een alternatief, als er voor de benodigde zorg of behandeling in de gewenste instelling een wachtlijst is.

Wachtlijstoverbrugging

Het realiseren van voorlopige zorg in de periode dat iemand op een wachtlijst staat.

WGBO

De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) regelt de rechten van de patiënt in de verhouding patiënt-behandelaar, het recht op informatie, de toestemmingsvereiste voor behandeling (informed consent) en het recht op privacy.

WKCZ

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) regelt de behandeling van klachten in zorginstellingen.

WMCZ

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Regelt de oprichting van een cliëntenraad met de bijbehorende bevoegdheden in alle zorginstellingen.

Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Met de invoering van de Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor onder meer: - De hulp die mensen nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. - De ondersteuning van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. - Het stimuleren van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten. - Het bieden van ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of activiteiten tegen eenzaamheid.

Woonzorgcentrum

Complex van zelfstandige woningen gericht op beschermd wonen met een zorg- en service-arrangement, maar met een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg nodig hebben. Ook woonzorgcomplex of wozoco genoemd.

Woonzorgcomplex

Complex van zelfstandige woningen gericht op beschermd wonen met een zorg- en service-arrangement, maar met een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg nodig hebben. Ook woonzorgcentrum of wozoco genoemd.

Woonzorgloket

Plek waar mensen terecht kunnen met alle vragen over wonen, zorg en welzijn, zowel telefonisch als fysiek (dichtbij in de buurt). Ook zorgloket genoemd.

Woonzorgzone

Wijk met een buitengewoon voorzieningenniveau. Omvat een aanbod van levensloopbestendige woningen, 24-uurszorg, woonzorgarrangementen en een veilige en goed toegankelijke leefomgeving.

Wozoco

Complex van zelfstandige woningen gericht op beschermd wonen met een zorg- en service-arrangement, maar met een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg nodig hebben. Ook woonzorgcomplex of woonzorgcentrum genoemd.

WVG

Wet Voorzieningen Gehandicapten. Regelt de verstrekking van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen aan mensen met een handicap en ouderen. Wordt uitgevoerd door de gemeente.

topafbeelding