Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Raad van Toezicht

Heeft een toezichthoudende rol op het beleid van de directie.

Reactivering

Geheel van maatregelen om een patiënt die door ziekte, letsel of inactiviteit te maken heeft met functieverlies, de activiteiten van het dagelijks leven opnieuw aan te leren.

Reguliere thuiszorgorganisatie

Levert thuiszorg die wordt vergoed via de AWBZ.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijgt u, op basis van de originele nota's, een vergoeding voor gemaakte zorgkosten. U kunt zelf uw zorgaanbieder kiezen.

Reuma

Pijnlijke aandoening van o.a. gewrichten, pezen en spieren.

Revalidatie

Medische en sociale zorg om iemand, die door ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.

Revalidatiecentrum

Ziekenhuis voor lichamelijke en psychische revalidatie, met soms een voorziening voor dagbehandeling.

RIAGG

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Extramurale geestelijke gezondheidszorg met afdelingen voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Aanbod: preventie, advisering, sociaal-psychiatrische begeleiding, psychotherapeutische behandeling en crisishulp.

RIBW

Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen. Instellingen die huisvesting en ondersteuning bieden aan psychosociaal kwetsbare mensen. De meeste bewoners komen vanuit een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en de (woon)begeleiding is gericht op rehabilitatie: algemene zelfredzaamheid, wonen, sociale contacten, dagbesteding en/of werk.

RIO

Regionaal Indicatie Orgaan. Deze naam is verouderd, het RIO heet sinds 2005 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatie (vaststelling recht op zorg).

RM (Rechterlijke machtiging)

Machtiging van de rechter, onder meer tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of tot verlenging van een opname.

Rondloopgang

Gang in een verzorgingshuis of verpleeghuis met een ronde vorm, waardoor een psychogeriatrische bewoner niet voor een dichte deur komt te staan.

topafbeelding