Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Palliatieve zorg

Zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke klachten, aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Algemeen doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten.

Parkinson, Ziekte van

Aandoening van het zenuwstelsel met als voornaamste kenmerken beven, spierstijfheid, bewegingstraagheid, loop- en spraakstoornissen en vaak ook geheugenstoornissen, somberheid en moeheid.

Particuliere thuiszorg

Thuiszorg die niet vanuit de AWBZ of Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd. Wordt geleverd door organisaties die hun oorsprong vinden in de reguliere (AWBZ-)thuiszorg, door grote of (zeer) kleine particuliere thuiszorgbureaus en door bemiddelingsbureaus.

Pedagogische behandeling

Behandeling die betrekking heeft op de opvoedingssituatie.

Permanente zorg

Voortdurende, blijvende zorg.

Personenalarmering

Alarmsysteem op het lichaam of in de woning dat in geval van nood kan worden geactiveerd, zodat er een hulpverlener of mantelzorger komt (alarmopvolging). Bedoeld om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

PGB

Persoonsgebonden budget. Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf AWBZ-zorg, hulp en/of begeleiding in te kopen. Men kiest zelf hulpverleners uit. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een indicatie door het CIZ. Het zorgkantoor beslist over de aanvraag.

Preventie

Het voorkómen van een ongewenste situatie.

Preventieve zorg

Zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid van individuele mensen, van bepaalde groepen uit de bevolking of van de bevolking als geheel.

Psychogeriatrie

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen in gedrag en beleving bij ouderen en de behandelingsmogelijkheden daarvan.

Psychogeriatrische zorg

Zorg die verleend wordt aan ouderen met een psychische stoornis die verband houdt met ouderdom, zoals dementie.

Psychosociale problemen

Problemen met het geestelijk vermogen en/of de sociale vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven.

Pvp (patiëntenvertrouwenspersoon)

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De pvp stelt zich op aan de kant van de cliënt.

topafbeelding