Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

IBS

Spoedprocedure krachtens de wet BOPZ (Bijzonder Opname Psychiatrische Ziekenhuizen) om een patiënt binnen 24 uur gedwongen op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

ICF

een objectief en onafhankelijk vastgestelde maat, waarmee de maat kan worden uitgedrukt van beperkingenlast die iemand ondervindt in zijn dagelijkse leven. De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie. Gezondheid is aldus te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren - en problemen daarmee - plaatsvinden in een bepaalde context, bevat de ICF ook omgevingsfactoren.

Implementatie

Het in gebruik nemen van een ontwikkelde methodiek in de praktijk.

Incontinentie

Ongewild verlies van urine of ontlasting.

Indicatie

Formele vaststelling van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor toegang tot door de AWBZ betaalde zorg.

Indicatiebesluit

Resultaat van de indicatiestelling: beslissing van het indicatieorgaan over de soort en hoeveelheid AWBZ-zorg die nodig is.

Indicatieorgaan

Onafhankelijk orgaan dat de indicatiestelling verzorgt voor ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zie ook CIZ.

Inleunwoningen

Zelfstandige woningen voor ouderen in een verzorgingshuis, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Intensieve thuiszorg

Extra uren thuiszorg voor mensen die meer dan drie uur verpleging en verzorging per dag nodig hebben. In 2002 is dit begrip vervallen en onderdeel geworden van de reguliere thuiszorg.

Intervalopname

Geplande, regelmatig terugkerende tijdelijke opname van mensen met een zorgbehoefte in een voorziening zoals een verpleeghuis om de mantelzorg te ontlasten.

Intramurale voorziening

(Woon)instelling die dag- en nachtzorg, hulpverlening en begeleiding biedt. Instelling in de gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg die 24-uurszorg biedt aan mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.

ITS

Internationaal toegankelijkheidssymbool. Beschermd beeldmerk voor openbare gebouwen en andere voorzieningen die zonder hulp van derden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap.

topafbeelding