Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er)

Verzorgende of verpleegkundige die binnen een team verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de afspraken in de zorgdossiers van een aantal bewoners of patiënten en die fungeert als contactpersoon. Ook wel contactverzorgende genoemd.

Eigen betaling

Het deel van de kosten dat u zelf moet betalen als u een WVG-voorziening van de gemeente ontvangt in de vorm van een financiële tegemoetkoming.

Eigen bijdrage

Het deel van de kosten dat u zelf moet betalen als u een vorm van AWBZ-zorg ontvangt.

Eigen risico

Het deel van de kosten dat een verzekerde zelf moet betalen alvorens hij aanspraak kan maken op een vergoeding door de verzekeraar. De hoogte van dit bedrag is wettelijk bepaald of tussen verzekerde en verzekeraar overeengekomen.

Ergotherapie

Het begeleiden en trainen van dagelijkse vaardigheden die nodig zijn voor een zo zelfstandig mogelijk leven, zodat iemand na een ziekte of ongeval dat weer zo goed mogelijk zelf leert te doen.

Euthanasie

Opzettelijke levensbeëindiging bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, door de toediening van bepaalde middelen door een arts. Als de arts aan alle wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en er melding van heeft gemaakt, is euthanasie niet strafbaar.

Extramurale verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg die buiten het verpleeghuis wordt geboden, zowel aan mensen thuis als aan mensen in een verzorgingshuis. Ook wel aanvullende verpleeghuiszorg of verpleeghuiszorg thuis genoemd.

Extramurale verzorgingshuiszorg

Verzorgingshuiszorg die buiten het verzorgingshuis geboden wordt aan mensen thuis.

topafbeelding