Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

CAK-BZ

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Int de eigen bijdrage voor ontvangen zorg. Verantwoordelijk voor administratie, registratie en financiering van AWBZ-zorg.

CARA

Chronisch Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Aandoeningen die gekenmerkt worden door problemen met de ademhaling.

CBB

Cliënten Belangen Bureau. Algemene noemer voor regionale organisatie of combinatie van organisaties die de belangen behartigt van en/of informatie en ondersteuning biedt aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Heeft in verschillende regio’s verschillende benamingen zoals Steunpunt GGZ of Platform GGZ.

CG-Raad

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Chronische ziekte

Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg. Verantwoordelijk voor de indicatie (vaststelling recht op zorg) voor ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Veel CIZ's indiceren ook voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

Cliëntenraad

Raad van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling, die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen bevoegdheden heeft om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beïnvloeden.

Cliëntgebonden budget

Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf AWBZ-zorg, hulp en/of begeleiding in te kopen. Men kiest zelf hulpverleners uit. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een indicatie door het CIZ. Het zorgkantoor beslist over de aanvraag. Ook wel persoonsgebonden budget genoemd.

Consultatie

Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners.

Contactverzorgende

Verzorgende of verpleegkundige die binnen een team verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de afspraken in de zorgdossiers van een aantal bewoners of patiënten en die fungeert als contactpersoon. Ook wel Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV'er) genoemd.

Crisisopvang

Opvang voor mensen in acute psychosociale nood.

CSO

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. Samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: Unie KBO, PCOB, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

Culturele normen en waarden

Gewoonten en (gedrags)regels van mensen uit een bepaalde cultuur of samenleving, zoals eetgewoonten, wasrituelen en gebedsrituelen.

CVA

Cerebrovasculair accident. Ook wel beroerte genoemd. Ontstaat door een herseninfarct waarbij te weinig bloed wordt aangevoerd of door een bloeding in de hersenen, met (tijdelijke) verlamming en/of afasie (taalstoornis) als gevolg.

CVP

Vertrouwenspersoon in de jeugdzorg of verpleeghuiszorg. Een vertrouwenspersoon is een persoon bij een zorginstelling waar patiënten of cliënten terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek over b.v. problemen en klachten in verband met geboden zorg- of hulpverlening. Is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt.

CVV

Collectief vraagafhankelijk vervoer: collectief vervoer voor mensen met een handicap en ouderen die geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Georganiseerd door gemeenten volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

topafbeelding