Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Aanleunwoningen

Ouderenwoningen die in de directe omgeving van een verzorgingshuis zijn gesitueerd, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Aanvullende verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg die buiten het verpleeghuis wordt geboden, zowel aan mensen thuis als aan mensen in een verzorgingshuis. Ook wel extramurale verpleeghuiszorg genoemd.

Aanvullende verzorging

Eigenlijk: aanvullende of extramurale verpleeghuiszorg. Zorg die buiten het verpleeghuis wordt geboden, zowel aan mensen thuis als aan mensen in een verzorgingshuis.

ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden, waarbij mensen met een functiebeperking soms zijn aangewezen op hulp en hulpmiddelen.

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome. Aandoening waarbij het afweersysteem van de patiënt wordt aangetast door besmetting met het HIV-virus.

Alarmopvolging

Alarmsysteem op het lichaam of in de woning dat in geval van nood kan worden geactiveerd, zodat er een hulpverlener of mantelzorger komt (alarmopvolging). Bedoeld om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook wel personenalarmering genoemd.

Alfahulp

Beperkte vorm van huishoudelijke verzorging (maximaal twaalf uur per week verdeeld over twee dagen) waarbij de cliënt de werkgever is van de alfahulp en een thuiszorginstelling de bemiddeling verzorgt.

Alzheimer, Ziekte van

Vorm van dementie die al vóór het vijftigste jaar kan optreden. Dementie is een aandoening van de hersenen met als kenmerken ernstige vergeetachtigheid, vermindering van de intellectuele vermogens en desoriëntatie, vooral in de tijd.

Ambulante hulp/dienstverlening

Zorg die voornamelijk verleend wordt op afgesproken tijden waarbij de cliënten vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in diens omgeving bezoekt.

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Vergoedt hoge medische kosten die de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet vergoedt.

AWBZ-functies

Zorgfuncties waar vanuit de AWBZ aanspraak op gemaakt kan worden. Het gaat om de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling. Indicatiestelling voor deze functies wordt uitgevoerd door het CIZ.

AWBZ-instelling

Zorginstelling waar zorg en eventueel verblijf worden vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

AWBZ-zorg

Zorg die krachtens de AWBZ wordt vergoed. Zie ook persoonsgebonden budget en zorg in natura.

Basispakket zorgverzekering

Welke zorg door het basispakket gedekt wordt, is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zwv). Het basispakket geeft recht op noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld genees- en hulpmiddelen en zorg door huisarts of specialist. De precieze invulling vindt u in de polis van uw zorgverzekering.

Beschikking

Besluit van een administratief orgaan, meestal van de overheid, gericht op een persoon of rechtspersoon. Wordt ook gebruikt voor besluiten van het zorgkantoor.

BOPZ

Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Regelt opname en rechtspositie van mensen die tegen hun wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of psychogeriatrisch verpleeghuis.

CAK-BZ

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Int de eigen bijdrage voor ontvangen zorg. Verantwoordelijk voor administratie, registratie en financiering van AWBZ-zorg.

CARA

Chronisch Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Aandoeningen die gekenmerkt worden door problemen met de ademhaling.

CBB

Cliënten Belangen Bureau. Algemene noemer voor regionale organisatie of combinatie van organisaties die de belangen behartigt van en/of informatie en ondersteuning biedt aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Heeft in verschillende regio’s verschillende benamingen zoals Steunpunt GGZ of Platform GGZ.

CG-Raad

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Chronische ziekte

Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg. Verantwoordelijk voor de indicatie (vaststelling recht op zorg) voor ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Veel CIZ's indiceren ook voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

Cliëntenraad

Raad van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling, die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen bevoegdheden heeft om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beïnvloeden.

Cliëntgebonden budget

Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf AWBZ-zorg, hulp en/of begeleiding in te kopen. Men kiest zelf hulpverleners uit. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een indicatie door het CIZ. Het zorgkantoor beslist over de aanvraag. Ook wel persoonsgebonden budget genoemd.

Consultatie

Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners.

topafbeelding