Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Tineke van Werven

Projectleider

Tineke van Werven

Het coachen en begeleiden van zorgvragersparticipatie staat in het werk van Tineke centraal. Sterke kanten van Tineke zijn het verbinden van diverse partijen en alle betrokkenen enthousiasmeren. Ze werkt klantgericht vanuit focus op zorgvragers. Zij kan het proces van zorgvragersparticipatie goed coördineren en tot resultaat brengen. Daarbij is zij deskundig in het hanteren van methodes als: interviews, spiegelgesprekken/focusgroepen, samenspelscan mantelzorgers/zorgverleners, patiënt tracer en hanteert daarbij een Progressiegerichte aanpak.

'Ik heb een passie voor mensen, en vind het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft liefdevolle zorg van uitstekende kwaliteit krijgt. Een zorg die aansluit bij de context van de mensen en dienstverlenend is aan de kwaliteit van leven. Ik wil dan ook de dialoog tussen zorgvragers en zorgbeleners bevorderen, zodat men van elkaar kan leren. Daarmee wil ik graag bijdragen aan die kwaliteit van zorg die recht doet aan professionele standaarden en aan de wensen, behoeften en context van zorgvragers.'

Ervaring

 • Procesbegeleider zorgvragers participatie bij kwaliteitstrajecten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en eerstelijns gezondheidszorg.
 • Leidinggevende met coachende stijl, trainer en coach in diverse organisaties: Van Dijk's Boekhuis, Vormingscentrum 'De Vijfhoek', Humanitas Begeleid Zelfstandig Wonen Haaglanden, RPCP Den Haag e.o. en Zorgbelang Zuid-Holland.
 • Ontwikkelen en geven van trainingen, workshops en themabijeenkomsten.
 • Voorzitten van en samenwerken met netwerken van migranten zorgvragers/sleutelfiguren.
 • Palliatieve zorg en voorzitten/begeleiden van klankbordgroep van naasten
 • Opzetten van cliëntenraden in ziekenhuizen.
 • Begeleiden meerjarenbeleidsplan cliëntenraad thuiszorg.

Aandachtsgebieden

 • Participatie zorgvragers bij kwaliteit van zorg in de eerste- en tweede lijn en in Verpleeg- en Verzorgingshuizen.
 • Familie en mantelzorgparticipatie.
 • Empowerment van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Voorzitten van en samenwerken met netwerk van ervaringsdeskundige chronisch zieken (patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers cliëntenraden ziekenhuizen)
 • Uitdragen van de Suzanne gedachte: contextueel werken.
Afbeelding