Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Organisatie

Adviespunt Zorgbelang

Het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert met betrekking tot vragen en klachtmeldingen in de gezondheidszorg. Klachten worden niet inhoudelijk behandeld, het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert bij het vinden van de juiste klachtweg en klachtmogelijkheid. Wij maken daarbij gebruik van patiëntwetgeving en diverse andere wetgeving, de sociale kaart en onze kennis en ervaring. Het uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk blijven voor hun situatie/hun klacht en daarbij zo optimaal mogelijk worden geïnformeerd en geadviseerd om zelf verder te kunnen.

Afdeling Basisberaad

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Rotterdam. Samen met hen werkt de afdeling Basisberaad aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht. De afdeling Basisberaad richt zich op empowerment van de cliënt, gericht op maatschappelijk herstel en verbetering van de kwaliteit van zorg door middel van collectieve belangenbehartiging. Centraal hierbij staat het perspectief en het verhaal van de mensen om wie het gaat.

Meer informatie over de Afdeling Basisberaad is te vinden op: www.basisberaad.nl.

Raad van Toezicht

 • Jan Heijkoop (voorzitter)
 • Thea Dickhoff (vice-voorzitter)
 • John Tak (lid)
 • Jaap Dijkstra (lid)
 • Greetje Willemsma (lid)
 • Robert Boersma (directeur bestuurder)

Zorgvragersraad

Zorgbelang Zuid-Holland werkt met een provinciale Zorgvragersraad. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van de doelgroepen uit de achterban. De provinciale Zorgvragersraad levert bouwstenen voor het beleid, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en heeft een beslissende stem in het strategische inhoudelijke beleid.

De provinciale Zorgvragersraad is een statutair adviesorgaan van Zorgbelang Zuid-Holland. In de statuten van Zorgbelang Zuid-Holland is over de Zorgvragersraad - onder meer - opgenomen:
'De raad vormt een evenwichtige afspiegeling van zorgvragers en mantelzorgers middels vertegenwoordigers van erkende doelgroepen zoals vastgelegd in het reglement'.

De raad heeft het recht:

 • van voordracht voor twee leden van het bestuur;
 • van advies voor overige leden van het bestuur met uitzondering van de door de ondernemingsraad voorgedragen bestuurder;
 • van goedkeuring terzake van een voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting met betrekking tot het onderhavige artikel;
 • van vaststelling van het meerjarenbeleidsplan ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn en de aanvullingen en/of wijzigingen daarop, welke vaststelling de goedkeuring van het bestuur behoeft;
 • van advies - gevraagd en ongevraagd - over zorginhoudelijke onderwerpen, het jaarwerkplan en eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop;
 • op informatie.
Afbeelding