Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Giften en schenkingen

Wilt u ons steunen?

Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang. Ons werk kost natuurlijk geld. Zorgbelang Zuid-Holland heeft echter beperkte financiële middelen. Wilt u ons werk steunen? Met behulp van uw gift kunnen wij meer mensen bereiken en ondersteunen, bijvoorbeeld door informatiefolders over patiëntenrechten, voorlichtingsbijeenkomsten of resultaatgerichte acties op het gebied van de collectieve belangenbehartiging.

ANBI

Met ingang van 1 januari 2012 is Zorgbelang Zuid-Holland door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. ANBI-instellingen hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Die erkenning is ook voor u belangrijk. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Praktisch

We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de activiteiten van Zorgbelang Zuid-Holland.

Giften

Als u Zorgbelang Zuid-Holland wilt steunen met een gift, dan kunt u deze gift overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL42ABNA0984544372 ten name van Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda. Wilt u hierbij vermelden dat het een gift betreft?

Hoogte gift

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Vrijwilligers

Indien u vrijwilliger bent bij Zorgbelang Zuid-Holland en u wilt van uw reiskostenvergoeding afzien, dan kunt u deze kosten ook aftrekken bij uw belastingaangifte.

Periodieke giften

Wilt u periodiek geven met belastingvoordeel? Dan kunt u uw gift vastleggen in een notariële akte. Zo kunt u Zorgbelang Zuid-Holland op een langere termijn steunen terwijl het u door het belastingvoordeel minder kost.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris, en deze notariële akte gebruikt bij uw aangifte inkomstenbelasting;
 • u regelmatig (minstens een keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd;
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • het mag ook langer dan vijf jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.
 • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Nalaten

Help ons werk met uw nalatenschap; een mooie bestemming van uw levenswerk voor de volgende generaties. U kunt Zorgbelang Zuid-Holland opnemen in uw testament door:

 • te bepalen dat u ons wilt begunstigen met een legaat of benoeming tot erfgenaam;
 • uw testament door een notaris op te laten stellen op basis van uw wensen;
 • uw testament samen met uw notaris te ondertekenen.

Meer informatie

 • Kijk voor informatie over speciale regelingen op www.belastingdienst.nl/giften.
 • Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op www.anbi.nl.
 • Zie de ANBI-verantwoording voor Zorgbelang Zuid-Holland.
 • Voor fiscale onderwerpen kunt u bellen met de Belastingtelefoon, tel. (0800) 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst.
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Marjan van Maanen, fondsenwerver Zorgbelang Zuid-Holland: tel. (088) 929 40 00, e-mail mvanmaanen@zorgbelang-zuidholland.nl.
Afbeelding