Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Maak het doel van participatie duidelijk en geef de kaders aan

Essentieel is de bereidheid van beleidsmedewerkers om tijdig overleg te plegen en de inspraak te integreren in het beleidsproces. Ook is het belangrijk om duidelijk te communiceren wat er met de inbreng is gedaan en dit op een vaste plek openbaar te maken.

Het is belangrijk om al in de beginfase van (nieuw) beleid belangenbehartigers te betrekken. Na het vaststellen van een plan van aanpak gaat het over de inhoud en uitvoering van te ontwikkelen beleid. Dat is het moment om cliëntenparticipatie op te starten. Vroegtijdig, voordat de beleidsvoorstellen naar de gemeenteraad gaan.

Betrek cliënten en belangenbehartigers gedurende het gehele proces van het maken van (nieuw) beleid. Aan het begin om mee te denken en input te leveren, voorafgaand aan de besluitvorming door te adviseren, en na de besluitvorming om het beleid te evalueren.

Door de decentralisaties hebben de gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen, voor meer voorzieningen en voor een bredere doelgroep. In de uitvoering van beleid wordt regionaal steeds meer samengewerkt. Dit vergt ook aandacht voor regionaal vormgegeven inspraak.

Afbeelding