Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Werk samen op regionaal niveau

Van een Wmo-adviesraad Drechtsteden naar een Regionale Adviesraad Wmo

Door de decentralisaties komen er ook voor de Wmo-adviesraad Drechtsteden taken bij. De zes gemeenten in de regio Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) willen daarom de cliëntenparticipatie op regionaal niveau opnieuw vorm en inhoud geven.

De oude Regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden gaf gevraagd en ongevraagd advies over alles wat met de Wmo individuele voorzieningen te maken had, bijvoorbeeld over huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, rolstoelen en aangepast vervoer. Deze raad adviseerde het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden over het beleid en de uitvoering daarvan.

Besloten werd in 2015 te komen tot een nieuwe, aangepaste vorm van de Regionale Adviesraad Wmo. De Regionale Adviesraad Wmo adviseert gevraagd en ongevraagd, interactief en vanaf het begin, over beleid en uitvoering van alle maatwerkvoorzieningen. Daarnaast houdt de Regionale Adviesraad de ontwikkelingen rond maatwerkvoorzieningen in de gaten en speelt hier adequaat op in, stimuleert het overleg en de samenwerking met cliëntenraden en belangenbehartigers, en levert een bijdrage aan de communicatie naar de samenleving over wat er speelt bij de maatwerkvoorzieningen.

De nieuwe Regionale Adviesraad Wmo bestaat uit tien leden: de voorzitter, zes leden uit de zes lokale Wmo-adviesraden en drie ervaringsdeskundigen uit cliëntenraden of belangenorganisaties van de sectoren VG, GGZ en V&V. De Regionale Adviesraad Wmo kan werkgroepen instellen, themabijeenkomsten organiseren en gaat op werkbezoek.

Een regionale stem.

De Regionale Adviesraad Wmo wil met de nieuwe werkwijze de ontwikkelingen in het brede sociale domein volgen en de stem van burgers laten horen.

Afbeelding