Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Praat niet óver ons, maar mét ons

Jongeren praten zelf mee over de transitie jeugdzorg in Haaglanden

De afgelopen twee jaar heeft een groep van ruim zestig jongeren meegedacht en meegepraat met de gemeente Den Haag en de samenwerkende gemeenten in Haaglanden over de transitie jeugdzorg. Zo werd er niet óver hen gesproken, maar mét hen.

In diverse gesprekken werd duidelijk dat er zowel bij jongeren met ervaring in de jeugdzorg, als bij de projectleiders en beleidsmedewerkers jeugd en/of transitie jeugdzorg de wens was om te komen tot een regionaal platform jongerenraden.

Ook de gemeenten in Haaglanden wilden een regionaal platform van jongerenraden en jongeren met ervaring in de jeugdhulp. . Zo is het platform ‘JONG doet mee!’ ontstaan. Dit regionaal platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de (samenwerkende) gemeenten en instellingen voor jeugdhulp. Het kan ook zelf vraagstukken op de agenda zetten. Zo praat dit regionaal platform van jongerenraden bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van de ingekochte zorg.

In de gesprekken tussen gemeenten en jongeren werd geconstateerd dat het belangrijk is om verbindingen te leggen tussen het regionaal platform jongerenraden en lokale raden, zoals sociaal domein brede participatieraden, Wmo-raden, cliëntenraden van de Dienst Sociale Zaken, gemeentelijke jongerenraden of ambassadeurs, en de gemeenteraden. In de lokale raden zijn jongeren lang niet altijd vertegenwoordigd. In het regionale platform jongerenraden zijn de jongeren wel vindbaar. Door de verbindingen te leggen kan de input van het regionale jongerenplatform betrokken worden bij de advisering over jeugdhulp door de lokale raden.

Het regionaal platform komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Dit biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Ook minimaal twee keer per jaar gaat het platform met gemeenten en jeugdhulpinstellingen in gesprek. Daarnaast kunnen gemeenten specifieke vragen ook digitaal voorleggen aan de jongerenraden, bijvoorbeeld als het gaat om een folder of websitetekst over jeugdhulp. De jongeren in het regionaal platform worden inhoudelijk en administratief professioneel ondersteund door een onafhankelijke partij.

In dialoog

De gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van de nieuwe jeugdhulp. Met het regionaal platform is sinds januari 2015 een dialoog ontstaan tussen jongeren in de jeugdzorg, gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten willen deze lijn voortzetten

Afbeelding