Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Geef een stem aan jongeren en hun ouders

Cliëntenparticipatie jeugdzorg: een regionale aanpak in Holland Rijnland

Jongeren en hun ouders horen een stem krijgen in de transitie van de Jeugdzorg. Dat was in 2011 de reden voor JSO, Zorgbelang Zuid-Holland en het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) om een provinciale conferentie te organiseren voor cliënten. De top tien van wensen die uit deze conferentie voortkwam, is door jongeren en ouders verfilmd en gebruikt tijdens latere conferenties en in discussies met lokale en regionale instellingen.

Daarna volgde een periode met intensieve gesprekken tussen gemeenten, jongeren en (pleeg)ouders over het jeugdbeleid en over de inspraak. Zo waren er panelgesprekken en informatiebijeenkomsten over hun ervaringen met de jeugdhulp. Gemeenten hebben door de gesprekken inzicht gekregen in wat er werkelijk speelt. Daardoor zijn bij ouders de hoop én het vertrouwen gegroeid dat de gemeenten het transitieproces goed kunnen sturen. Er is een inventarisatie gemaakt van de verschillende raden en hoe cliëntenparticipatie is vormgegeven. Bestaande initiatieven zijn met elkaar verbonden en er is gesproken over hoe jongeren- en cliëntenraden willen participeren in de transitie.

In december 2013 vond een brede informatiebijeenkomst plaats met alle betrokkenen. Holland-Rijnland heeft de top tien van wensen en de uitkomsten van de panelgesprekken uitgewerkt in haar beleidskader ‘Hart voor de Jeugd’. Jongeren, ouders en ondersteuners werden opgeroepen mee te denken in de ambtelijke werkgroep Cliënt en Kwaliteit.

De werkgroep bestaat uit ambtenaren vanuit de domeinen Jeugd en Wmo van Holland Rijnland en een adviseur vanuit JSO. Het praten mét wordt op verschillende manieren vormgegeven. Zo is er om de werkgroep een schil gevormd van jongeren, ouders en belangenbehartigers, die meedenken over voorstellen op het gebied van cliëntenparticipatie, de kwaliteit van de hulpverlening en klachtenbehandeling. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd over thema’s rondom de jeugdzorg en de transitie. Daarvoor worden jongeren, ouders en belangenbehartigers uitgenodigd.

Beter geïnformeerd

De ervaringen van jongeren en ouders zijn positief; in zowel de werkgroep als tijdens de themabijeenkomsten wordt er werkelijk naar hen geluisterd en wordt hun inbreng gewaardeerd. Het betrekken van jongeren, ouders en belangenbehartigers bij het vormgeven van beleid vergt tijd en inspanning van alle partijen. Opbrengsten zijn niet direct zichtbaar, maar de jongeren die meepraten, geven aan dat dit wel heel belangrijk is. In de regio Holland Rijnland weten ambtenaren nu beter waar ze het over hebben. Wanneer er nu moeilijke onderwerpen langskomen, kan men voortbouwen op de opgedane ervaringen en het draagvlak en vertrouwen dat er over en weer is.

Afbeelding