Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Bied burgers een krachtige stem

De oprichting van een brede adviesraad in Dordrecht

De voorzitter van de Wmo-adviesraad Dordrecht is kritisch: de overheid verandert de organisatie van de zorg en daarmee onder andere de toegang tot de zorg. Er vinden ingrijpende aanpassingen plaats in de omvang en volgens sommigen in de kwaliteit van de zorg. Maar ook de verwachtingen, zo niet de eisen die worden gesteld aan cliënten en hun sociale netwerk veranderen ingrijpend.

Het is belangrijk dat burgers formeel en informeel een krachtiger stem krijgen en dat de inspraak georganiseerd wordt op zowel wijk- en buurtniveau, als gemeentelijk en regionaal niveau. Er horen nieuwe vormen van (zo integraal mogelijk georganiseerde) inspraak en raadpleging te komen.

De Wmo-adviesraad Dordrecht bepleitte de bestaande Wmo-adviesraad om te vormen naar een brede adviesraad voor zorg en welzijn. De werkwijze van de raad zou moeten worden aangepast om te voorzien in participatie op wijk- en gemeenteniveau en in verbindingen met de regionale adviesraad, de Wmo-adviesraad en cliëntenraden.

Vanuit de brede adviesraad zijn werkgroepen actief op verschillende thema’s. In de werkgroep zitten leden van de Wmo-adviesraad, van cliëntenraden en van regionale, lokale en wijkgebonden belangenbehartigers. Ook individuele burgers met (ervarings)deskundigheid nemen deel aan de werkgroepen. Deze werkgroepen formuleren adviezen die aan de brede adviesraad worden voorgelegd, voordat ze naar het college van B&W gaan. De brede adviesraad zorgt voor draagvlak en betrokkenheid door gesprekken en discussies met direct betrokkenen over een bepaald onderwerp.

Op lokaal niveau zijn de beleidsterreinen vaak over twee of meer wethouders verdeeld. Integrale aanpak en aansturing zijn dan lastig. Daarbij kan de belasting van leden van adviesraden groot worden. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat er adequate en onafhankelijke beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning is, en een budget om burgers en (ervarings)deskundigen te raadplegen.

Betrokkenheid op alle niveaus in de gemeente

In de praktijk is het geen eenvoudige, maar wel een erg waardevolle werkwijze. Op alle niveaus worden mensen betrokken bij het beleid en de uitvoering ervan. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar een vorm van cliëntenparticipatie die past bij de veranderingen in de zorg.

Afbeelding