Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meerr variatie in wonen-welzijn-zorg anno 2015

  • Datum:             4 november 2015
  • Organisatie:     Provinciaal Platform Wonen en Zorgbelang Zuid-Holland

De jaarlijkse themadag van het Provinciaal Platform Wonen in samenwerking met Zorgbelang Zuid-Holland op 4 november jl. was heel goed bezocht. In totaal kwamen er ruim 100 deelnemers naar Leiden, met name vanuit Wmo-adviesraden, huurdersverenigingen en cliëntenraden.

Dagvoorzitter Erika van der Heijden, programmamanager van Zorgbelang, begon de dag met een korte terugblik op de opbrengsten van de themadag van 2014 over  ‘Langer thuis wonen gaat niet vanzelf’.

Lees verder...

Meerr variatie in wonen-welzijn-zorg anno 2015

‘Begeleid wonen als start is fijn, maar daarna moet er een toekomst zijn…’

Hanneke Wallast, GGz-cliënt in Leiden, vertolkte in haar zelfgeschreven lied de obstakels die zij is tegengekomen op haar weg naar zelfstandig wonen en welke hulp zij nodig heeft om dat doel ook te bereiken. Op diverse aanwezigen maakte deze bijdrage  veel indruk. ‘De dame die begon te zingen: indrukwekkend en prachtig’, zo meldde een deelnemer. ‘Onthutsend’, vond een ander, ‘maar jammer genoeg de realiteit.’

Meerr variatie in wonen-welzijn-zorg anno 2015

Erika van de Heijden interviewde Hanneke Wallast en Astrid de Rijk, coördinator wijk- en buurtbeheer bij woningcorporatie Woonpartners Midden-Hollland. Zij waren het erover eens datde eigen zorghistorie van huurders een privé zaak is en dat de huurder bij een verhuizing zelf moet kunnen beslissen of hij de nieuwe buren daar wel of niet over vertelt.

Verder onderhoudt Woonpartners Midden-Holland (net als andere woningcorporaties) bij huurders met een bijzondere zorgvraag zo nodig een directe lijn met de zorgaanbieder. Zo worden er ook gecombineerde huur- en zorgcontracten voor het eerste proefjaar afgesloten tussen cliënten, woningcorporatie en de zorgaanbieder, de zogeheten ‘zorgdakcontracten’, als cliënten na een langere opname weer zelfstandig gaan wonen.

‘Er zit nog muziek in de toekomst’

HIerop volgde  de presentatie van twee nieuwe woonprojecten, in Den Haag en in Rotterdam.

Allereerst vertelde Angelique Anderson over de nieuwe opzet van het Haagse woonzorgcentrum Jonker Frans. Na de renovatie heeft het woonzorgcentrum een open karakter gekregen, als veilige woonplek voor ouderen en als ontmoetingspunt voor alle wijkbewoners van het Regentesse- Valkenboskwartier. Lees verder...

Meerr variatie in wonen-welzijn-zorg anno 2015
Meerr variatie in wonen-welzijn-zorg anno 2015

Željka Udovičić, manager wonen van de Stichting Ouderen Huisvesting Rotterdam (SOR), presenteerde daarna het project De Zorgbutler. Omdat verzorgingshuis De Schutse leeg komt te staan, geeft de SOR het een nieuwe bestemming. De Schutse wordt omgevormd tot een beschutte woonvorm voor 50-plussers, met een kleinschalige opzet. Lees verder...

Op basis van deze twee presentaties concludeerde een deelnemer: “Er zit nog muziek in de toekomst. We kunnen veel meer samen doen!”

‘Het moet wel klikken tussen de mensen die met en bij elkaar gaan wonen’

Najia Aabid, coördinator van Woonsaem (Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten) sprak over de ondersteuning die het kenniscentrum biedt aan initiatiefnemers voor het opzetten van woonprojecten voor oudere migranten. De uiteindelijke vormgeving is gevarieerd, van woongroepen, centraal wonen tot flexibele varianten, zoals gestippeld wonen. Hierbij wonen de leden van een woongroep verspreid over een complex. Dit is ook de vorm die de Turkse woongroep Iki Dünya (=’Twee Werelden’) in Leiden zal krijgen. Lenie Yarim, verenigingsvoorzitter van Iki Dünya, beschreef aansluitend het traject dat in de afgelopen acht jaar is afgelegd om hun droom te realiseren en waar ze nu staan. Lees verder...

Ik regel mijn zorg zelf!

Volgens Willemien Visser, initiatiefnemer van Wijzelf Zorgcoöperaties, is het concept van de Wijzelf Zorgcoöperaties  een heel mooi en effectief concept. Ze benadrukte dat het niet voor iedereen dé oplossing is. Lees verder...

‘Nog wel barrières te beslechten’

Peter de Lange, begeleider van burgerinitiatieven op het gebied van wonen en zorg, bracht enkele praktijkvoorbeelden van zelfstandig wonen voor kwetsbare doelgroepen uit Nederland en Duitsland voor het voetlicht. Lees verder

‘Hou vol, en werk samen!’

Het slotwoord van de themadag werd uitgesproken door Ton Rueck , lid van het Provinciaal Platform Wonen en zelf lokaal actief in de gemeente Wassenaar. Uit de presentaties van vandaag was duidelijk geworden dat een lange adem nodig voor de realisatie van (burger)initiatieven. Hij riep alle betrokkenen dan ook op om vol te houden. Een andere les uit deze dag was om zelf vroeg te beginnen met het regelen van goed  wonen op oudere leeftijd. In de loop van de dag hebben veel sprekers het belang van  samenwerken met andere partijen benadrukt. Zorg dat je goede contacten hebt met partijen die wat voor jou kunnen betekenen, was dan ook het advies aan de corporaties. En aan alle  zorgorganisaties en beleidsmakers: luister naar de doelgroep en betrek hen bij het toekomstig beleid.

Afbeelding