Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Medezeggenschap nieuwe stijl in het kader van de Woningwet 2015

Het lokale krachtenveld op het gebied van wonen is sinds 2015 gewijzigd. Want op grond van de nieuwe Woningwet zijn de huurdersorganisaties nu de vaste gesprekspartner van gemeenten en corporaties bij het maken van prestatieafspraken. Omdat de prestatieafspraken ook afspraken rond de huisvesting voor specifieke doelgroepen bevatten, is er een verbinding met de aandachtsgebieden van adviesorganen van de gemeenten, zoals de Wmo-adviesraden, brede adviesraden Sociaal Domein, de Adviescommissies Wonen (VAC’s) Seniorenraden en Platforms Gehandicaptenbeleid.

Op woensdag 26 oktober 2016 organiseerde het Provinciaal Platform Wonen, samen met Zorgbelang Zuid-Holland, voor het laatst een jaarlijkse themadag. Tijdens deze bijeenkomst werd het huidige lokale krachtenveld rond wonen onder de loep genomen en belicht hoe de verschillende belangengroepen en adviesorganen samenwerking kunnen zoeken, om gezamenlijk succesvol invloed uit te oefenen. Ervaringen uit verschillende gemeenten kwamen aan bod, in de vorm van presentaties, interviews, paneldiscussies en workshops.

Presentaties

Workshops

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Informatie

Afbeelding