Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Klachtenprocedure Zorgbelang

Heeft u klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Zuid-Holland met uw gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Interne procedure:

U richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker.

Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Bij Zorgbelang Zuid-Holland is dat Robert Boersma (directeur/bestuurder), te bereiken via: rboersma@zorgbelang-zuidholland.nl

2. Externe procedure:

houdt u na tussenkomst van de directeur onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland, p/a Zorgbelang Nederland, Postbus 2250, 3500 GG Utrecht.

Klacht indienen

De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Zuid-Holland en daar een klacht over heeft.

Behandeling

De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Klachtenreglement

Hier kunt u het volledige klachtenreglement inzien.

Afbeelding