Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meldpunt Zorg: Wmo en Jeugd

Ervaringen met de Wmo en/of de Jeugdhulp?

Meld ze bij het Meldpunt Zorg!

Steeds meer zorg en ondersteuning wordt door de gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in de Jeugdwet. Hoe pakt uw gemeente dit aan? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Meld deze bij het Meldpunt Zorg. Alle signalen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg.

Wat verandert er voor u?
In 2014 regelde de gemeente al huishoudelijke hulp, rolstoelen, woningaanpassingen en individueel vervoer. Sinds 1 januari 2015 ook begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf, en alle vormen van Jeugdhulp (met uitzondering van het de gedwongen Jeugdhulp zoals reclassering of onvrijwillige uithuisplaatsingen). Bij een aanvraag voor hulp of ondersteuning kijkt de gemeente eerst naar wat u zelf kunt doen, eventueel met hulp van familie, vrienden en buren. Pas als die niet (voldoende) kunnen helpen, zal de gemeente inspringen.

Meldpunt Zorg
Wat zijn de gevolgen van de verandering voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Zorg. Uw melding kan gaan over uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld over het al dan niet (meer) toekennen van zorg of hulpmiddel, de manier waarop de zorg wordt geleverd, de keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening, maar ook over hoe u benaderd werd of welke informatie u al dan niet kreeg.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?
Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaan we met gemeenten in gesprek. Gemeenten kunnen hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Hoe meer meldingen wij krijgen, hoe meer zicht wij krijgen op knelpunten die wij onder de aandacht van de gemeenten kunnen brengen.

Wilt u ook advies over wat u kunt doen?
Dit meldpunt is bedoeld voor het verzamelen van collectieve signalen. Wilt u na het invullen van deze vragenlijst  hulp of advies over wat u heeft meegemaakt, dan kunt u contact opnemen met het Adviespunt Zorg van Zorgbelang Zuid-Holland: (0900) 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

Meld hier uw ervaring.

Afbeelding