Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Onderzoek cliëntenparticipatie

Bij het begrip ‘cliëntenparticipatie’ gaat het om het betrekken van gebruikers, zoals cliënten en patiënten, bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen. Vanuit die hoedanigheid hebben zij belang bij een adequate zorg en dienstverlening.

Vanaf 2015 is de cliëntenparticipatie wettelijk geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Gemeenten zijn verplicht burgers te betrekken bij hun beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Hoe ze dit doen is aan henzelf. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, geeft verplichtende kaders aan in de advisering van het beleid aan de bestuurders van zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de instelling van een cliëntenraad.
Daarnaast zijn er verschillende vormen van belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk niveau; belangenorganisaties van mensen met een beperking, netwerken van ouderen, mantelzorgers.
Een groot deel van de taken van de (rijks)overheid wordt overgeheveld naar de lokale overheid. Het betreft ondersteuning (begeleiding, zowel individueel als groep), kort verblijf, de uitvoering van de Participatiewet op het gebied van werk en inkomen (waaronder de sociale werkvoorziening gaat vallen) en de jeugdzorg. Dit heeft ook gevolgen voor de cliëntenparticipatie.

Gevolgen voor cliëntenparticipatie
Veel gemeenten proberen de decentralisaties integraal te benaderen. Bijvoorbeeld ‘één gezin, één plan’, ideeën over hulp door mensen met een uitkering en de instelling van sociale wijkteams.
Lokaal wordt er ook gezocht naar een samenhangende benadering van cliënten- en burgerparticipatie. Verbindingen tussen doelgroepen van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo liggen voor de hand.

Dit vertaalt zich onder andere in een ontwikkeling naar bredere participatieraden, voor een bredere doelgroep en een breder beleidsterrein. Een logische stap, waar echter ook vraagtekens bij te plaatsen zijn. Hoe dan ook; het huidige systeem van Wmo-raden en cliëntenraden staat onder druk.

Naar de vragenlijst.

Afbeelding