Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiëntenaudit

De patiëntenaudit vindt plaats op afdelings-/praktijkniveau van een zorginstelling en wordt ingezet naar aanleiding van een concreet signaal/knelpunt vanuit patiëntenperspectief. In samenspraak met betrokken partijen maakt Zorgbelang Zuid-Holland een voorstel voor een patiëntenaudit waarin het knelpunt in kaart wordt gebracht. De zorg wordt vanuit patiëntenperspectief doorgelicht op zowel objectieve aspecten (wachttijden, informatievoorziening etc.) als op belevingsaspecten.

Wat betekent het voor de deelnemer

Voor een geslaagde audit is naast het patiëntenperspectief ook het zorgverlenerperspectief van belang. De ervaring leert dat geslaagde verbeterplannen vanuit patiëntenperspectief alleen slagen als zij aansluiten bij de manier waarop zorgverleners hun werk doen. Daarom worden ook de zorgverleners zelf betrokken in de opzet en uitvoering van de patiëntenaudit.

Wat levert het u op

Met het laten uitvoeren van een patiëntenaudit door een externe partij geeft de zorginstelling er blijk van patiënten en hun signalen serieus te nemen. Daarnaast levert een patiëntenaudit concrete aanbevelingen die aansluiten bij het dagelijks werk van de zorgverlener.

Wat kunt u met de resultaten

Een patiëntenaudit biedt handvatten concrete aanbevelingen rondom een specifiek knelpunt. Op basis hiervan maken de zorgverlener en Zorgbelang Zuid-Holland verbeterplannen die geborgd worden door externe partijen (bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar in de zorginkoop). Voorwaarde voor een geslaagde patiëntenaudit is dat betrokken partijen (raden van bestuur; zorgverzekeraars, patiëntenorganisatie, overheid, etc.) zich committeren aan de patiëntenaudit en de uitkomsten daarvan. Betrokken externe partijen zien toe op de borging van de resultaten.

Wat is er al mee bereikt

Wachttijden taxivervoer
Via de afdeling Informatie & Klachtopvang van Zorgbelang Zuid-Holland kwamen signalen binnen dat het zittend ziekenvervoer in Rotterdam te wensen over liet. Ook een betrokken zorgverzekeraar meldde veel klachten van met name nierdialyse-patiënten over taxi’s die structureel te laat komen waardoor patiënten tot soms wel twee uur moeten wachten voordat ze naar huis worden gebracht. Zorgbelang voert in samenwerking met diverse ziekenhuizen een aantal meetweken uit waarbij op de nierdialyselocatie de wachttijden van alle patiënten worden gemeten. Dit leverde gestructureerd inzicht op in de wachttijdenproblematiek. Zorgverleners van de dialyseafdeling schrokken van de resultaten, zij hadden geen zicht op deze problematiek. Op initiatief van Zorgbelang zijn per locatie rondetafelgesprekken gestart om deze problematiek op te lossen. De betrokken zorgver-zekeraar heeft zijn polisvoorwaarden aangepast. Nu kunnen patiënten hun eigen taxi-bedrijf kiezen.

Informatievoorziening Orthopedie
Uit de CQ-index - uitgevoerd door een zorgverzekeraar - blijkt dat een afdeling Orthopedie onder het gemiddelde scoorde. Specialisten en Raad van Bestuur committeren zich aan een patiëntenaudit om hiermee de knelpunten in kaart te brengen en verbetervoorstellen te implementeren. Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de informatievoorziening en zit een spiegelgesprek voor met orthopedie-patiënten. Dit leverde verbeterpunten op die vervolgens zijn doorgevoerd.

Download de brochure

Afbeelding