Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Participatie van cliënten bij de transitie jeugdzorg (belangenbehartigers)

Maatwerk voor voor Wmo-raden en belangenbehartigers

Om de stem van ouders en kinderen die hulp krijgen van jeugdzorg te laten horen hebben veel instellingen voor jeugdzorg in Zuid-Holland een cliëntenraad. De samenstelling hiervan varieert; bij de ene instelling zijn het ouders die deelnemen, bij een ander ouders én kinderen en er zijn instellingen waar jongerenraden actief zijn. Zo zijn deze ervaringsdeskundigen niet alleen goed georganiseerd, maar ook goed te vinden. Zorgbelang Zuid-Holland coördineert het provinciale overleg tussen deze cliëntenraden. Zorgbelang heeft dan ook direct contact met deze ervarings-deskundigen en is zo op de hoogte van wensen en behoeften van degenen waar het om gaat.

Wat betekent het voor de deelnemer

  • Van deelnemers aan de cliëntenraden en aan het platform wordt verwacht dat eigen ervaringen ingezet worden voor het belang van iedereen die een beroep moet doen op jeugdzorg.
  • Van Wmo-raden en belangenbehartigers (VG, LG, GGz) wordt verwacht dat zij de ervaringen en wensen van cliënten van de jeugdzorg verwoorden bij hun contacten met de gemeente en organisaties op het gebied van jeugdzorg.

Wat levert het u op

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de jeugdzorg. Taken die nu nog vanuit het Rijk en de provincie geregeld worden gaan over naar de gemeente. Dit moet zorgvuldig gebeuren en daarin hebben alle partijen een belangrijke rol. De jeugdzorg wordt eenvoudiger georganiseerd, minder versnipperd en is dicht bij huis te vinden. Gemeenten stellen eisen aan onder andere de
kwaliteit en de medezeggenschap. Daarvoor is het belangrijk dat Wmo-raden en belangenbehartigers goed op de hoogte zijn van de wensen van degenen waar het om gaat, ouders en kinderen die hulp krijgen van jeugdzorg. Zo zijn zij in staat ook hun belangen te behartigen.

Wat kunt u met de resultaten

De ervaringen, wensen en behoeften van ouders en kinderen die hulp krijgen van jeugdzorg kunnen door Wmo-raden en belangenbehartigers ingebracht worden bij de betreffende gemeente(n) (en de samenwerkende gemeenten) om te gebruiken in het (verder te ontwikkelen) beleid en in de keuzen die de komende periode gemaakt moeten worden in het kader van de transitie jeugdzorg.

Wat is er al mee bereikt

Zorgbelang Zuid-Holland heeft samen met ervaringsdeskundigen (leden van de cliëntenraden), JSO en LCFJ een tienpuntenplan opgesteld van wensen en ideeën van ouders en kinderen en hier een film van gemaakt. Deze is te vinden op de website van Zorgbelang Zuid-Holland. Ongeveer de helft van de gemeenten in de provincie maakt hier al gebruik van. Ook wordt het tienpuntenplan gebruikt voor en door Wmo-raden.

Download de brochure.

Afbeelding