Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Brede adviesraad Sociaal domein met betrokken netwerken

Bent u bezig met een doorontwikkeling van de Wmo-raad naar een brede Adviesraad Sociaal Domein? Veel gemeentes willen bij voorkeur één sterk adviesorgaan. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om de cliëntenraad WWB, WSW en wellicht een jeugdraad samen te voegen met de Wmo-raad. Vaak zijn zij op een hele andere manier georganiseerd en heerst er een andere mentaliteit. Welk model past hierbij in uw gemeente?. Hoe zorgt u er voor dat alle doelgroepen er bij betrokken worden? Voor een dergelijk veranderingsproces is er geen kant en klaar model. Het is beter de partijen die een rol spelen bij de cliëntenparticipatie in uw gemeente te betrekken bij dit proces. Zo ontstaat een goed functionerende brede adviesraad met een groot draagvlak in uw gemeente.

1. Werksessies Programma 'Aandacht voor iedereen'

Vanuit het landelijke Programma ‘Aandacht voor Iedereen’ bieden adviseurs de mogelijkheid om in één of twee bijeenkomsten met de leden van de Wmo-raad in gesprek te gaan over de huidige Wmo-raad en de visie voor een toekomstige brede adviesraad. Wat is de stip op de horizon en hoe kom je daar? Bespreekpunten die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:• De samenstelling van de raad.• Welke (nieuwe) achterban vertegenwoordigt de adviesraad?• Hoe wil de adviesraad signalen ophalen?• Welk model past hier het beste bij?Programma Aandacht voor Iedereen heeft een handreiking die u kunt gebruiken als leidraad.

2: Onafhankelijke ondersteuning bij veranderingsproces

Zorgbelang Zuid-Holland stelt een procesgroep samen met gemandateerde vertegenwoordigers van de Wmo-raad en andere adviesraden die er nu al zijn, zoals de cliëntenraad WWB of WSW. De procesgroep krijgt als taak om zelf met een voorstel voor een adviesraad Sociaal domein te komen. De projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland treedt op als onafhankelijk procesbegeleider. Een belangrijke voorwaarde is dat alle doelgroepen bij de nieuwe adviesraad betrokken worden: gebruikers van algemene en maatwerkvoorzieningen, mantelzorgers, mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ouders en cliënten van jeugdhulp.

Wat levert het u op

Zorgbelang Zuid-Holland biedt ondersteuning bij het veranderingsproces. U maakt hierbij gebruik van de ruime expertise en ervaring van onze adviseurs op het gebied van cliëntenparticipatie. Als onafhankelijke procesbegeleider bieden we u een verbindende rol tussen de betrokken partijen.

Wat kunt u met de resultaten

De cliëntenparticipatie in uw gemeente is goed ge-borgd. De adviesraad beschikt over betrokken net-werken voor het uitbrengen van een gedragen advies.

Wat is er al mee bereikt

Zorgbelang Zuid-Holland heeft ervaring in onder andere de gemeenten Drechtsteden, Katwijk en Hellevoetsluis met het bieden van ondersteuning bij het veranderingsproces van Wmo-raad naar brede adviesraad voor het sociaal domein. ‘Dit heeft volgens mij de doorslag gegeven voor het succes van deze gesprekken. Zo wist deze adviseur als gespreksleider de juiste sfeer te scheppen. Zij gaf ruimte voor de vragen en de eigen ideeën van de belangengroepen. De aanwezigen kregen steeds meer vertrouwen in de bedoeling van de gesprek-ken’ (Herman Schuurman, secretaris Wmo-adviesraad Katwijk).

Contact

Voor ondersteuning op maat brengen we graag een offerte voor u uit. Voor informatie en een offerte kunt u contact opnemen met:

Download de brochure (PDF)

 

 

Afbeelding