Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gemeenten en adviesraden

De afgelopen jaren is gebleken dat de inbreng van inwoners waardevolle input oplevert voor het opstellen en het monitoren van (de uitvoering van) beleid. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan om deze inbreng op te halen en vervolgens een goede vertaalslag te maken van praktijk naar beleid en uitvoering.

Zorgbelang Zuid-Holland kan  u hierbij op verschillende manieren helpen. We denken met u mee, geven advies en begeleiden het ophalen van relevante ervaringen van inwoners die gebruik maken van zorg en/of ondersteuning. We zetten diverse instrumenten en methodieken in om ervaringen op halen en deze te vertalen naar passend beleid en goede uitvoering hiervan.

We kunnen verschillende manieren van cliëntenraadpleging organiseren. Zo kunnen we onder andere spiegelgesprekken, een e-panel, focusgroepenbijeenkomst of interviews inzetten passend bij uw lokale situatie. Daarnaast begeleiden we bijvoorbeeld adviesraden bij de doorontwikkeling van Wmo-adviesraad naar een brede Adviesraad Sociaal Domein. We trainen adviesraden om hun netwerk uit te breiden en relevante signalen op te halen.

 Lees meer over onze dienstverlening rond de Adviesraad Sociaal Domein

Meer informatie

We komen graag eens langs om te bespreken wat we in uw situatie kunnen bieden. Voor vragen, een offerte of een advies op maat kunt u contact opnemen met

Uitgelicht: training op maat voor een adviesraad sociaal domein

'Veel geleerd, verhelderd om alles op een rijtje te zetten, en fijn om op deze manier met elkaar na te denken'

Een (her)start van een adviesraad, nieuwe leden of een evaluatie van het functioneren van een bestaande adviesraad. Dat zijn de voornaamste redenen waarvoor gemeenten en adviesraden bij Zorgbelang aankloppen voor een training op maat. De afgelopen jaren hebben we diverse adviesraden met een trainingsdag verder geholpen. Thema’s die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: De rol van de adviesraad, de rol van afzonderlijke leden, het netwerk, de signalerende functie, effectief advies aan de gemeente, samenwerking, samenstelling van de adviesraad, of  het vergroten van de bekendheid onder inwoners.

Lees verder

Kwalitatief onderzoek

‘Na(ast) het tellen komt het vertellen’

Met het cliëntervaringsonderzoek worden veel cijfers bekend over de mate van cliënttevredenheid en in hoeverre bepaalde doelstellingen behaald worden. Om deze cijfers te kunnen verklaren en de zorg te verbeteren is verdiepend kwalitatief onderzoek nodig. De ervaringsverhalen en ideeën van inwoners die gebruik maken van de voorzieningen, zijn waardevol om de kwaliteit en tevredenheid te verbeteren.

Zorgbelang Zuid-Holland past diverse methoden van cliëntenparticipatie toe, maakt voor u een vertaalslag en stelt aanbevelingen op om uw beleid en daarmee de cliënttevredenheid te helpen verbeteren.

Meer informatie over kwalitatief-clientervaringsonderzoek

Informele cliëntenparticipatie Jeugd

‘De pizzameeting met jongeren leverde veel nieuwe inzichten op’

Het betrekken van cliënten van jeugdhulp vraagt een meer informele benadering en organisatie.  Zorgbelang Zuid-Holland organiseert en begeleidt samen met de gemeenten en betrokken ouders en jongeren de meest aansprekende vorm van (informele) participatie. Met leden van de cliëntenraden heeft Zorgbelang een tienpuntenplan opgesteld van wensen en ideeën van ouders en kinderen.

Ook voor de nieuwe Wmo-doelgroepen voert Zorgbelang Zuid-Holland passende vormen van cliëntenparticipatie uit.

Lees over: klankbordgroep LVG

Methodieken

Hier vindt u de methodieken die Zorgbelang Zuid-Holland aanbiedt aan gemeenten. Voor vragen, een offerte of een advies op maat kunt u contact opnemen met Zorgbelang Zuid-Holland.

Afbeelding