Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woonscan

Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen, ook wanneer zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Om dit te realiseren moeten woningen worden aangepast of moeten mensen verhuizen naar een meer geschikte woning. Voor mensen is het vaak moeilijk om een goede afweging te maken tussen wat wenselijk en wat mogelijk is. Deskundige ondersteuning kan hen daarbij helpen. Binnen uw gemeente of regio wordt in overleg met partijen, zoals uw gemeente, woningcorporaties en burgers een woonscan gemaakt die afgestemd is de lokale of regionale situatie. Zorgbelang Zuid-Holland zet een pool van deskundige vrijwilligers in om hiervoor de woonscan uit te voeren bij mensen, die vanwege ouderdom of ziekte voor de vraag komen: ‘Moet ik verhuizen of mijn woning aanpassen?’

Zorgbelang Zuid-Holland heeft kennis van de doelgroepen die vanwege ziekte, beperking of ouderdom problemen ondervinden in het langer thuis wonen. Zorgbelang Zuid-Holland heeft kennis en ervaring in het werven, scholen en ondersteunen van vrijwilligers. In samenwerking met het Provinciaal Platform Wonen, Zorg en Welzijn (PPW) heeft Zorgbelang Zuid-Holland mogelijkheden voor ondersteuning onderzocht voor mensen die zo lang mogelijk thuis wonen. Hierdoor heeft Zorgbelang Zuid-Holland zicht op de problemen die spelen rond het langer thuis wonen en op oplossingsmogelijkheden.

Wat betekent het voor de burger

Door de scan wordt duidelijk waar iemand behoefte aan heeft ten aanzien van het wonen en zijn woonomgeving en welke mogelijkheden er voor hem of haar zijn. Op deze wijze wordt hij of zij gericht ondersteund bij het besluitvormingsproces over zijn woonsituatie.

Wat levert het u op

Voor u wordt een effectieve en kostenbesparende vorm van cliëntondersteuning gerealiseerd, gericht op vragen rond de woonsituatie. Bij de inzet van de woonscan wordt duidelijk welke burgers thuis kunnen blijven wonen, zo nodig met woningaanpassingen en aanvullende zorg, en welke burgers moeten doorstromen naar voor hen meer geschikte woningen.

Wat wordt van de gemeente gevraagd

Om de woonscan te realiseren is het een voorwaarde dat partijen, zoals de gemeente, en woningcorporatie(s) samenwerken om de woonscan uit te voeren. Dit houdt in: financiering, facilitering, PR en actieve doorverwijzing naar de uitvoerders van de woonscan.

Investering

Vanwege het pilot-karakter van de woonscan worden de kosten gedeeld tussen Zorgbelang Zuid-Holland, gemeente(n) en woningcorporatie(s). Op uw verzoek en rekening houdend met uw wensen stellen wij graag een passende offerte voor u op. Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen met:

Brochure

Download de brochure

Afbeelding