Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Kosten van de zorg

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

De tijdsduur is bepalend voor de prijs van het consult of de visite. Het aantal klachten dat met de huisarts wordt besproken is hiervoor geen richtlijn. Er bestaat een consulttarief én een visitetarief tot 20 minuten alsmede een consulttarief en een visitetarief langer dan 20 minuten.
Voor een telefonisch consult gelden andere tarieven.
Meer informatie over tarieven in de gezondheidszorg kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Tegelijk met de zorgverzekeringswet is er een regeling gekomen om de financiële consequenties van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel voor minder draagkrachtigen te compenseren. Het gaat om de Zorgtoeslag, die kan worden aangevraagd bij de belastingdienst en afhankelijk is van het inkomen. Op http://www.toeslagen.nl/ staan verschillende rekenhulpen om te bepalen of en voor hoeveel toeslag u in aanmerking komt.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

CAK verantwoordelijk

Iedereen die gebruik maakt van voorzieningen uit de Wmo of AWBZ moet een eigen bijdrage betalen. Het CAK-BZ, Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten, is verantwoordelijk voor de berekening, de administratie en registratie van de eigen bijdrage AWBZ, de financiering van AWBZ-instellingen en de uitvoering van de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorlopige eigen bijdrage

De eigen bijdrage is gebaseerd op uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner. Omdat het CAK-BZ op het moment van vaststellen van de eigen bijdrage (nog) niet beschikt over uw definitieve inkomensgegevens wordt er een voorlopige eigen bijdrage vastgesteld. U betaalt dan per periode van 4 weken de laagste eigen bijdrage.

Definitieve eigen bijdrage

Op het moment dat het CAK-BZ uw inkomensgegevens ontvangt van de Belastingdienst, wordt uw definitieve eigen bijdrage vastgesteld. Het kan zijn dat deze eigen bijdrage hoger uitvalt dan de voorlopige eigen bijdrage. In dat geval heeft u te weinig betaald en krijgt u een naheffing. Dit betekent dat u moet bijbetalen. Hiervoor ontvangt u een nieuwe rekening.

Bereken uw eigen bijdrage vooraf

Om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan bij de naheffing kunt u vooraf zelf uw eigen bijdrage berekenen. Afhankelijk van de uitkomst kunt u alvast een bedrag voor de naheffing reserveren. Het berekenen van de eigen bijdrage kan via de website van het CAK-BZ. Op deze site vindt u ook informatie over vrijstelling en kwijtschelding van de eigen bijdrage. Het CAK-BZ verstrekt ook brochures over de eigen bijdrage Wmo, Zorg zonder verblijf en Zorg met verblijf.

Hoe zit het met de tarieven voor de tandarts?

Sinds 1 januari 2012 gelden er vrije tarieven in de mondzorg. Dit betekent dat elke zorgverlener in de mondzorg zelf mag bepalen welke tarieven hij rekent. De vrije tarieven gelden voor alle behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en orthodontist.

Hoe weet ik welke tarieven mijn tandarts hanteert?

Tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orthodontisten moeten hun tarieven duidelijk publiceren, door in ieder geval een prijslijst op te hangen in hun praktijk. Zij mogen verder zelf bepalen of ze hun prijslijst op hun website plaatsen.

Mag ik een offerte vragen?

U mag hier altijd om vragen. Uw tandarts of andere zorgverlener in de mondzorg moet u ook uit zichzelf informeren over de tarieven die hij u voor een behandeling in rekening brengt. Krijgt u een behandeling die € 150 of meer kost? Dan moet uw zorgverlener u hier vooraf over inlichten en/of u een begroting geven.

Welke financiële regelingen zijn er voor mensen met hoge zorgkosten?

Er zijn diverse financiële regelingen voor mensen die hoge zorgkosten maken. Een overzicht van deze regelingen:

  • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • Compensatie eigen risico zorgverzekering
  • Zorgtoeslag
  • Bijzondere bijstand
  • Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen
  • Belastingaftrek bij ziekte of handicap
  • Individuele financiële hulp vanuit fondsen

Over al deze regelingen vindt u meer informatie op meerkosten.nl 

Afbeelding