Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Beroepsgeheim

Maart 2014

Mevrouw Peters wil een klacht indienen tegen haar huisarts. Deze heeft zonder haar toestemming medische gegevens van haar aan een behandelaar in het ziekenhuis verstrekt. De huisarts heeft hiermee toch zijn beroepsgeheim geschonden?

Zorgbelang antwoordt

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het beroepsgeheim vastgelegd. Het beroepsgeheim houdt in dat een zorgverlener geen informatie over een patiënt mag doorgeven aan derden zonder diens toestemming. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. Eén daarvan is dat zorgverleners medische informatie mogen delen met andere zorgverleners als deze rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken en de informatie noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Toestemming van de patiënt hiervoor wordt verondersteld. Geeft de patiënt aan bezwaar te hebben tegen deze uitwisseling, dan mag de zorgverlener geen informatie doorgeven.

Belangrijk is of de informatie die de huisarts van mevrouw Peters informatie verstrekte aan de behandelaar in het ziekenhuis noodzakelijk was voor de behandeling. Als hij bijvoorbeeld aan een KNO-arts gynaecologische informatie stuurde, kun je dat in twijfel trekken. Je kunt dan spreken van schending van het beroepsgeheim. Ook als mevrouw Peters bij de huisarts heeft aangegeven dat deze geen informatie mag doorgeven aan de behandelaar, heeft hij het beroepsgeheim geschonden door deze wel te verstrekken.

Afbeelding