Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Op weg naar een adviesraad Sociaal Domein in Sliedrecht

Evenals in veel andere gemeenten is er in Sliedrecht de wens ontstaan om te komen tot een brede adviesraad Sociaal Domein. Zowel de huidige Wmo-adviesraad als de gemeente willen dit graag. De wethouder vindt het belangrijk om samen met de leden van de Wmo-adviesraad en andere cliëntenvertegenwoordigers te komen tot een voorstel voor een brede adviesraad Sociaal Domein. De gemeente Sliedrecht heeft aan Zorgbelang Zuid-Holland gevraagd ondersteuning te bieden in dit proces. Vanuit Zorgbelang Zuid-Holland zijn Judith Broerse en Mariëtte Teunissen hierbij betrokken. Judith ondersteunt als projectleider verschillende Wmo-adviesraden, waaronder die in Sliedrecht. Mariëtte heeft als Avi-adviseur en als projectleider al verschillende Wmo-adviesraden ondersteund bij de verbreding van hun adviesraad.

Startbijeenkomst

Op 29 augustus 2016 hebben we samen met de gemeente een startbijeenkomst georganiseerd. Belangenbehartigers, cliëntenraden, vrijwilligersorganisaties en kerken waren hiervoor uitgenodigd. Het doel van de startbijeenkomst was om de organisaties te informeren, maar vooral om hen te betrekken bij het proces om te komen tot een brede adviesraad Sociaal Domein.

Na het welkomstwoord door de wethouder hebben we in twee groepen de verwachtingen en wensen geïnventariseerd aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe kunnen de uiteenlopende doelgroepen vertegenwoordigd worden in de nieuwe adviesraad of hoe kan hun stem op een andere manier gehoord worden.
  • Via welke vernieuwende en flexibele aanpak/opzet kunnen we ook moeilijker bereikbare doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) betrokken worden.
  • Hoe formeel/informeel moet de opzet van de nieuwe adviesraad zijn.
  • Hoe ziet de ideale samenstelling van de nieuwe adviesraad eruit.
  • Hoe breed moet de nieuwe adviesraad worden.

De discussies hebben al een eerste aanzet voor een brede adviesraad opgeleverd. Gezamenlijk kwamen de aanwezige partijen uit op het voorstel een relatief kleine formele adviesraad Sociaal Domein in te stellen met een brede schil van netwerkorganisaties eromheen. Deze netorganisaties staan ‘met de voeten in de klei’ en gaan nauw samenwerken met de adviesraad, bijvoorbeeld in de vorm van (tijdelijke) werkgroepen.

Werkgroep

Aan het einde van de startbijeenkomst hebben we aan de aanwezigen gevraagd wie er wil deelnemen aan een werkgroep om daadwerkelijk te komen tot een brede adviesraad Sociaal Domein in Sliedrecht. Vijf mensen hebben zich opgegeven, een goede groep om mee aan de slag te gaan. Ook Mark den Boer, beleidsadviseur Wmo en Volksgezondheid van de gemeente Sliedrecht, wordt lid van de werkgroep. Judith en Mariëtte ondersteunen de werkgroep.

De werkgroep gaat een plan van aanpak opstellen op basis van de thema’s die op de Startbijeenkomst zijn besproken. Ook worden er een Reglement en profielschetsen voor de voorzitter en de leden opgesteld. Vervolgens kan de sollicitatieprocedure van start gaan. Het streven is om begin 2017 de adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht te installeren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het traject in Sliedrecht of wilt u zelf ondersteuning bij de doorontwikkeling van uw lokale Wmo-raad naar een brede adviesraad Sociaal Domein? Neem dan contact op met Mariëtte Teunissen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl  of Judith Broerse, jbroerse@zorgbelang-zuidholland.nl

topafbeelding