Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Langdurige zorg onvoldoende bij langer thuis wonen

Op het moment dat cliënten meer zorg en ondersteuning nodig hebben en de mantelzorger steeds zwaarder belast raakt, kan de zorg bij de overgang van de Wmo naar de langdurige zorg (Wlz) thuis’minder worden. De cliënt moet bovendien soms een hogere eigen bijdrage betalen. Dit was één van de conclusies van Zorgbelang Zuid-Holland bij een onderzoek naar cliëntervaringen bij het langer thuis wonen. Ook bleek dat mensen het lastig vonden om over de toekomst te praten en gaven aan dat ze vooral hoopten dat het zo blijft als het nu is.

Knelpunten in de zorg bij het langer thuis wonen

Knelpunten zijn dat er te weinig mogelijkheden zijn voor dagbesteding die aansluit bij de belangstelling van cliënten. Dagbesteding en het bieden van huishoudelijke hulp zijn nodig voor een goede balans tussen draaglast en draagkracht. Het niet tijdig signaleren van overbelasting bij de mantelzorger en het niet bieden van respijtzorg in de vorm van nachtopvang of een logeervoorziening kan leiden tot een crisissituatie door uitval van de mantelzorger. Lange toekenningsprocedures belemmert de hulpverlener om de nodige zorg of dagbesteding snel in te kunnen zetten als de cliënt er (soms na veel overhalen) toe gemotiveerd is. Het geeft tevens veel administratieve rompslomp.

Er is verschil bij de zorgverzekeraars en gemeenten over het moment dat de zorg vanuit de zorgverzekeringswet of de Wmo niet meer toereikend is en zwaardere zorg nodig is. Zo kan het zijn dat vanuit de gemeente een cliënt wordt doorverwezen om een indicatie aan te vragen voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) terwijl dit vanuit de zorgverzekeraar nog niet het geval is. Gemeenten en zorgverzekeraars hanteren hier verschillende criteria voor. Dit geeft veel onduidelijkheid en onzekerheid zowel bij de cliënt en de mantelzorgers als de hulpverleners die de zorg leveren. In de factsheet: ‘knelpunten in Ouderenzorg Thuis’ staan de knelpunten die tot nu toe geconstateerd zijn nader beschreven.

Zorgbelang werkt mee aan VNG ‘Village Deal’

In Goeree-Overflakkee werkt Zorgbelang met het project ‘Dementiezorg vanuit cliënt- en familieperspectief’ mee aan de ‘Village Deal’ voor het ontschotten van de dementieketen. Door interviews met professionals, cliënten en mantelzorgers brengt Zorgbelang in beeld welke knelpunten zij ervaren in de zorg thuis voor cliënten met dementie en de ondersteuning van hun mantelzorgers. De Village Deal biedt samen met de gemeente en alle betrokken partijen bij de dementiezorg op Goeree-Overflakkee de mogelijkheden om de dementiezorg te verbeteren en de schotten weg te halen. De Village Deal is een initiatief van de VNG en biedt de mogelijkheid om ‘op de rode knop te drukken’ als knellende landelijke regelgeving de zorg voor mensen met dementie in de weg staat.

Dementiezorg verbeteren op Goeree-Overflakkee

Het is mooi om dit project op Goeree-Overflakkee uit te kunnen voeren. Omdat de dementieketen en de samenwerking op het Zuid-Hollandse eiland al goed georganiseerd is biedt dit bij uitstek de gelegenheid om de schotten die ontstaan zijn door de decentralisatie van de zorg naar gemeenten en het effect van de bezuinigingen in kaart te brengen. Vanuit de ervaringen van de cliënten met dementie en familie die bij de zorg betrokken is wil Zorgbelang de zorg helpen verbeteren.

Meer informatie

Ingrid Lips, projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland

topafbeelding