Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet

Het afgelopen jaren zijn de (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken (CEO) Wmo en Jeugdwet door de Zuid-Hollandse gemeenten uitgevoerd. Als Zorgbelang Zuid-Holland hebben wij  deze onderzoeken met belangstelling gevolgd, waarbij wij met name geïnteresseerd zijn in de wijze waarop cliënten/burgers/adviesraden zijn betrokken bij deze onderzoeken en natuurlijk de resultaten. 

Aandachtspunten CEO Jeugdwet

Het blijkt dat met name in het geval van de CEO Jeugdwet er diverse aandachtspunten naar voren zijn gekomen. De vaak lage respons en privacy issues (b.v. de problemen die gemeenten ondervonden om jongeren die anoniem in zorg zijn te excluderen) vielen ons hierbij op. Ook hebben wij onze vraagtekens of de gebruikte vragenlijst in voldoende mate aansluit bij de belevingswereld van jongeren en ouders van jongeren.  Daarnaast hebben we vanuit diverse gesprekken met onze partners gehoord dat de 10 verplichte vragen voor het CEO Wmo veelal niet afdoende zijn geweest om tot juiste stuurinformatie te komen.

Reflectie

Deze bevindingen werpen gelijk vragen op voor de onderzoeken die komend jaar weer worden uitgevoerd. Op welke wijze worden de jongeren en ouders (beter) betrokken om wel tot goede respons te komen? Wat wilt je als gemeente nu echt weten van de burgers? Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacyrichtlijnen? Worden burgers niet overvraagd nu er een jaar later weer een vragenlijst wordt verstuurd? Hoe wordt er vormgegeven aan de kwalitatieve verdieping die volgt op de kwantitatieve meting van vorig jaar? Vanuit Zorgbelang Zuid-Holland leveren we graag onze bijdrage om een antwoord te geven op deze vragen.

ZorgfocuZ

In de afgelopen periode hebben wij samen met onderzoeksbureau ZorgfocuZ, gekeken naar hoe het ophalen van cliëntervaringen onder de doelgroep Wmo en Jeugd beter kan aansluiten bij de praktijk. ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderzoek en advies voor zorgsector en sociaal domein en geïnitieerd door de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. ZorgfocuZ heeft in 2017 meer dan 60 Nederlandse gemeenten geholpen met de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet en wordt landelijk gezien als expert op dit vlak. ZorgfocuZ staat ook in nauw contact met het Ministerie van VWS en Stichting Alexander (ontwikkelaar methodiek en vragenlijst CEO Jeugdwet) om hen van adviezen te voorzien over doorontwikkelingsmogelijkheden van de CEO Wmo en Jeugdwet.

Aanpak CEO Wmo en Jeugdwet

Inmiddels zijn we tot een aanpak voor het CEO Wmo en Jeugdwet gekomen. Deze aanpak is tot stand gekomen door:

  • De ervaringen die Zorgbelang heeft in cliëntvertegenwoordiging en cliëntonderzoek in de provincie Zuid-Holland.
  • De vele gesprekken die wij reeds met andere gemeenten hebben gevoerd over dit thema.
  • De ervaring die ZorgfocuZ inbrengt.

Met elkaar zijn wij doorlopend bezig om onze aanpak te optimaliseren en zowel kwantitatief alsook kwalitatief aan te laten sluiten bij (1) de specifieke wensen van gemeenten en (2) de burgers die ondersteuning/zorg ontvangen vanuit gemeenten. Wij redeneren hierbij vanuit een integrale aanpak waarbij de gedachte centraal staat om de onderzoeken niet sec te gebruiken voor de externe verantwoording, maar waar mogelijk aan elkaar en andere data te verbinden en bruikbaar te maken voor interne sturing en verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning/zorg.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl of 06 38 54 59 12

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet
topafbeelding